Vetenskap & Evidens

 

Farax 360 vilar på en solid vetenskaplig grund
Till grund för Farax 360 ligger PhD Jouko Arvonens och Professor Göran Ekvalls forskning kring ledarbeteenden. Här slår de bl a fast att det finns tre dominerande ledarsilar, eller snarare tre dimensioner av ledarskap, som alla på olika sätt har stor påverkan på verksamheten och en direkt koppling till hur väl ditt företag uppfyller sina mål.

Kvalité och en kvalitésäkrad process
Farax 360° har hög validitet och reliabilitet, dvs, metoden mäter det som är relevant i ledarskapet med en metod som har hög tillförlitlighet (Arvonen och Frantsi, 2005).  Arvonens forskning resulterade i den sk CPE-teorin, som fått stort internationellt genomslag vid fortsatta ledarskapsforskning. Jouko Arvonen omsatte CPE-teorin till CPE – modellen (Arvonen, 2002, 2005). Modellen utvecklades till en mätmetod, metod gavs namnet Farax 360 (Arvonen och Frantsi, 2005).

Farax 360 ledarprofil – utvecklades från CPE
Fördelen med att använda Farax 360 framför andra metoder och verktyg, att den tar sin utgångspunkt i en solid och gedigen forskning och med över 30 000 chefer som har varit del i en Farax 360 process, vilken gör den till en en evidensbaserad och välbeprövad metod, som ger påvisbara och mätbara resultat och som fungerar i praktiken i olika branscher, verksamheter och organisationer, med chefer i olika roller, egenskaper och inriktning.

 CPE-modellen-Change, Procuctionand Employees en interagerad modell av ledarskap
Den visar tre dimensioner av ledarskap, som alla på olika sätt har påverkan på verksamheten effektivitet och framgång.

  • Förändringsinriktade ledare förmedlar visioner om framtiden, diskuterar gärna nya idéer och uppmuntrar till nytänkande. De startar och driver förändringsprocesser, experimenterar och är orädda. Denna chefstyp är bra för verksamheten ur effektivitetssynpunkt, med en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och måluppfyllelse.
     
  • Struktur- och uppgiftsinriktade ledare är skickliga på att styra verksamheten. De ger klara och tydliga besked om mål, ansvar och befogenheter. De är duktiga på att planera, kontrollera och följa upp. Denna chefstyp uppfattas som pålitlig och är på många sätt avgörande för måluppfyllelsen och resursutnyttjandet i organisationen.
     
  • Relationsinriktade ledare har fokus på relationen med medarbetarna. Ledarskapet kännetecknas av öppenhet, förtroende och delegering, där teamwork och samarbete är högt prioriterat. Den relationsinriktade ledarens beteende är avgörande för medarbetarnas engagemang och prestationer

I grunden handlar Farax 360 om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartlägger vi deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger dig också värdefull information om organisationens totala ledarsituation, som kan ligga till grund för ledarstrategiska diskussioner och beslut kring chefernas kompetensutveckling och karriärplanering.