Hur används Farax 360?

 

HR - en operativ samarbetspartner i ledarfrågor
Genom en Farax 360 licens har HR möjlighet att kliva in i rollen som en operativ partner till organisationens ledare.

Genom en Farax 360 licens får ni tillgång till våra 360° verktyg och våra väl beprövade metoder. Ni kan alltså erbjuda ett kvalificerat och operativt stöd till chefer, projektledare och specialister.  Med hjälp av vår Farax 360° portfölj kan ni alltså förstärka ert varumärke och er kompetens samtidigt som ni har möjlighet att bygga på era interna utvecklingsinsatser för organisationens ledare. Ni väljer själva i vilken omfattning och i vilka moment ni vill ha stöd från Farax. (Länk till licensiering). 


Uppgradera befintlig 360° process
Skapa energi och förstärk effekterna av er 360 process. Byt ut ert befintliga verktyg och uppgradera processen.

Över 30.000 ledare har varit en del av en Farax 360 process. Detta gör oss till sveriges i särklass mest använda 360 verktyg. Vår vetenskapliga angreppsätt bygger på mer än 20 års praktisk användning i organisationer och företag.

Farax 360 handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för dialog om utveckling av både det individuella ledarskapet och den verksamheten ledaren är ansvarig för. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger dig också  ???


Förstärk effekterna av ert chefsutvecklingsprogram
Förstärk ett befintligt eller planerat chefsprogram med Farax 360. Skapa självinsikt och en vilja till utveckling.

Genom att inleda chefsprogrammet med en Farax 360 får deltagarna med sig en bild av sitt ledarskap in i programmet. Bilden bidrar till att ledarens syn på sig själv synkas med omgivningens och ger inspiration och vilja till förändring och utveckling. Farax 360 ger också en tydlig indikation på hur väl ledarens verksamhet fungerar vilket innebär att den utvecklingsplan ledaren tar med sig in i programmet har en tydlig koppling mot det som är viktigt för verksamhetens fortsatta utveckling. Extra fokus på rätt saker alltså.

Avsluta programmet med en uppföljande Farax 360 så mäter ni effekterna av dom investeringar och dom ansträngningar som gjorts.


Kvalitetssäkra processen för ledarutveckling
Att processen för ledarutveckling blir del av organisationens kvalitetssystem skapar transparens och möjliggör uppföljning och mätning av effekter.

Resultatet av Farax 360 har hög reliabilitet. Detta innebär i praktiken att resultatet är baserat på data med hög tillförlitlighet. Tyckande och magkänslaBeslut om insatser och aktiviteter blir . Dessutom är det arbetssätt om Farax 360 tillämpar baserad på en vetenskaplig väldokumenterad metoder.

Integrera med processer för tex on-boarding, utvecklingsamtal, medarbetarundersökning och karriärplanering för att hålla ihop strategin för att attrahera och behålla dom allra duktigaste medarbetarna.


Gör Ledarskapet till en konkurrensfördel
Ledarna är ledning och styrelses viktigaste verktyg i jakten på framgång

En organisations samlade ledarskap är en i allra högsta grad påverkbar resurs som förflytta sig mot ett önskvärt läge där den bättre stödjer organisationens långsiktiga ambitioner. Det handlar initialt om att kunna definiera vilka kompetenser, egenskaper och beteenden som ska utmärka ledaren i formen av ledarfundament.

Med Farax 360  ges du möjlighet att omsätta dina ledarfundament i ett konkret 360 verktyg som mäter hur väl dina ledare svarar upp inom dom områden som ni definierat som viktiga för organisationens framgång. Med Farax 360 som bas har du sedan möjlighet att skapa processer som stöttar organisationens ambitioner att förflytta ledarskapet i en definierad riktning.

 1. Etablera ett faktabaserat nuläge med hjälp av ett skräddarsytt Farax 360
 2. Analysera nuläget och definiera ett önskat läge
 3. Designa ett utvecklingsprogram och leverera
 4. Skapa processer som stärker och utvecklar ledarskapet i vardagen
 5. Följ upp och mät effekterna 

Ledarutveckla utan utbildning
Med Farax 360 identifieras ledarnas potential och ni skapar samsyn kring utvecklingsplaner som realiseras i vardagen

Är traditionell ledarutbildning vad dina chefer och organisationen behöver? Vilka påtagliga effekter skapas av lärarledd träning? Passar en storlek alla, eller har era ledare olika styrkor och utvecklingsbehov? Med Farax 360 skapas individuella utvecklingsplaner, förankrade hos ledaren och i dennes direkta omgivning. Processen tar dig dessutom sin utgångspunkt i ledarens vardag och är förankrad i verkligheten. Aktiviteter och insatser sker på hemmaplan vilket ger utrymme för en bred satsning. Kostnadseffektivt och med få dagar borta från verksamheten.

Farax 360 handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs både deras beteende i sin yrkesroll och hur deras ledarskap påverkar verksamhetens effektivitet och prestanda, allt utifrån omgivningens feedback. Härmed är grunden lagd för en bra dialog kring fortsatt utveckling i ledarskapet. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och är alltså ett konkret verktyg för att skapa förankrade utvecklingsplaner för varje enskild chef. 


Ta action på medarbetarundersökningen
Borra på djupet bland de ledare där medarbetarundersökningen indikerar på att det finns behov av insatser.

Medarbetarundersökningar innehåller normalt en modul med frågor kring ledarskap. Svaren ger en bild av hur ledaren uppfattas av sin grupp. Bilden är dock inte tillräckligt precis för att definiera specifika utvecklingsområden.

Farax 360 handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef.

Förstärkt chefscoachning
Säkerställ en nära koppling till verksamheten genom att skapa en enhetlig utgångspunkt för chefscoaching. Inled med Farax 360 och låt en förankrad utvecklingsplan styra coachinguppdraget.

Farax 360 process handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef.

Utvecklingsplanen är en förlängning av omgivningens feedback där både styrkor och utvecklingsområden lyfts in och kopplas mot verksamhetens utmaningar. Ledarens egna behov kompletteras med områden för utveckling från medarbetare, kollegor och överordnad chef. 


Skräddarsytt 360 verktyg
Skräddarsy ett verktyg och en process för ledarutveckling som speglar organisationens långsiktiga mål och ambitioner. 

Ett ledarfundament består av ledarbeteenden, kompetenser eller egenskaper som är definierade som önskvärda för en organisations framgång. Fundamenten kopplar normalt ihop organisationens samlade ledarskap med verksamhetens vision, mål och strategier. Ledarskapet ses som en påverkbar resurs som ska förflytta sig mot ett önskvärt läge. 

Med Farax 360  ges du möjlighet att omsätta dina ledarfundament i ett konkret 360 verktyg som mäter hur väl dina ledare svarar upp inom dom områden som ni definierat som viktiga för organisationens framgång. Med Farax 360 som bas har du sedan möjlighet att skapa processer som stöttar organisationens ambitioner att förflytta ledarskapet i en definierad riktning.

 1. Etablera ett faktabaserat nuläge med hjälp av ett skräddarsytt Farax 360
 2. Analysera nuläget och definiera ett önskat läge
 3. Designa ett utvecklingsprogram och leverera
 4. Skapa processer som stärker och utvecklar ledarskapet i vardagen
 5. Följ upp och mät effekterna 

Ta tempen på ledningsgruppen
Svara på 28 frågor kring funktion och prestanda i gruppen och skapa därefter en utvecklingsplan för gruppen.

Ingen kan bättre än ledningsgruppen själva analysera och förstå vad gruppen gör bra och vad den behöver förbättra. Med Farax 360 LGP ledningsgruppsutveckling får ni ett analysunderlag som hjälper er att aktivt bygga en dialog kring ert nuläge, ert behov, styrkor och förbättringsområden.

Farax 360 LGP har använts av 100 tals ledningsgrupper och är baseras på 7 dimensioner.

Ledningsgruppens:

 • Resursanvändande
 • Syfte och mål
 • Beslutsfattande
 • Utvärdering och feedback
 • Normer och samarbete
 • Klimat
 • Mötets genomförande 

Fokus på ledare med behov av extra stöd
Farax studier och forskning visar att ca 10% aven organisations ledare utövar ett ledarskap som tydligt påverkar verksamhetens funktion och prestanda på ett negativt sätt. Genom Farax 360° skapas insikt, självkännedom och vilja till förändring bland dessa ledare.

Ledare som påverkar sin verksamhets funktion och prestanda på ett negativt sätt är i behov av ett aktivt och tydligt stöd i att antingen utvecklas i den befintliga rollen eller att hitta alternativa utmaningar där ledarens kompetens kommer bättre till sin rätt.

Det kan ibland vara svårt att skapa samsyn kring en ledares förmåga, ledaren har en egen bild och sin personliga tolkning av sin egen insats. Bilden delas inte alltid av omgivningen som kan göra andra analyser och tolkningar. Svårigheten med att skapa en gemensam utgångspunkt parat med att frågan kan vara allmänt känslig och obehaglig, gör att det ledare som är behov av tydliga insatser . Farax 360 processen skapar möjlighet och en hållbar form att öka möjligheten till samsyn och ger ett bra underlag för vidare steg och utveckling;

 • Identifiera prestandan i organisationens ledarskap
 • Skapa samsyn kring analys av sammanhang och utvecklingsområden
 • Etablera och förankra en handlingsplan för ledarens utveckling/alternativa utmaningar
 • Stötta ledaren i sitt individuella förändringsarbete
 • Följa upp och mäta effekterna 

Management Audit
Få bättre beslutsunderlag och fördjupade insikter vid Management Audits.

Ibland är det viktigt att få en bred bild av ledarens kvaliteter. Då räcker det oftast inte med tester och personliga intervjuer. Att komplettera med Farax 360 som genererar feedback på både ledarskapet och den upplevda prestandan i ledarens verksamhet ger ett underlag som ökar träffsäkerheten i beslutet genom att belysa ledarens faktiska leverans i rollen som ledare tillsammans med både styrkor och utvecklingsområden.