Farax 360° Profil

 

Vår närmaste chef utgör en av dom största källorna till motivation (eller demotivation) i jobbet. Motivationen påverkar i sin tur vår prestation.

En Farax 360 profil beskriver hur en chefs närmaste omgivning upplever både ledarskapet och effektiviteten i ledarens verksamhet. Profilen visar alltså inte bara på ledarskapsförmåga utan också på effekten av ledarens agerande på bl a resultat, förändringsförmåga, medarbetarengagemang och resurshantering.

Ledarskapsförmågan och verksamhetens effektivitet beskrivs i en 24 sidig rapport som är resultatet av maximalt 6 bedömargruppers feedback, pedagogiskt beskrivet med hjälp av tabeller, grafer och textavsnitt. Rapporten är utgångspunkten i det coachande samtal där en auktoriserad faraxkonsult återkopplar resultatet. Återkopplingen resulterar i en utvecklingsplan där både styrkor och utvecklingsområden dokumenteras.

Till grund för Farax 360 ligger PhD Jouko Arvonens och Professor Göran Ekvalls forskning kring ledarbeteenden. Farax 360° har hög validitet och reliabilitet, dvs, verktyget mäter det som är relevant i ledarskapet med en metod som har hög tillförlitlighet. 

 

Den visar tre dimensioner av ledarskap, som alla på olika sätt har påverkan på verksamheten effektivitet och framgång.  

Förändringsinriktade ledare  förmedlar visioner om framtiden, diskuterar gärna nya idéer och uppmuntrar till nytänkande. De startar och driver förändringsprocesser, experimenterar och är orädda. Denna chefstyp är bra för verksamheten ur effektivitetssynpunkt, med en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och måluppfyllelse.

Struktur- och uppgiftsinriktade ledare  är skickliga på att styra verksamheten. De ger klara och tydliga besked om mål, ansvar och befogenheter. De är duktiga på att planera, kontrollera och följa upp. Denna chefstyp uppfattas som pålitlig och är på många sätt avgörande för måluppfyllelsen och resursutnyttjandet i organisationen.

Relationsinriktade ledare  har fokus på relationen med medarbetarna. Ledarskapet kännetecknas av öppenhet, förtroende och delegering, där teamwork och samarbete är högt prioriterat. Den relationsinriktade ledarens beteende är avgörande för medarbetarnas engagemang och prestationer.

Farax profil.png