Farax 360 Ledartyper

Farax 360 utgår från tre dimensioner av ledarskapet: förändring, relation och struktur. Det är olika kombinationer av dessa dimensioner som formar chefens ledarbeteende och ger olika Ledartyper. FARAX identifierar dessa kombinationer och ger därmed en förbättrad självinsikt hos chefen gällande sitt ledarskap. Teorierna kring Farax metoder för ledarutveckling och chefsprofilerna är baserade på Phd. Jouko Arvonens forskning. Se länk?

I verkligheten finns få ledare som helt och hållet följer en av inriktningarna i CPE-modellen. Istället finns här en oändlig mängd kombinationer. Några är dock vanligare än andra visar Arvonen och Ekvall, som i sin forskning identifierar åtta typiska ledarprofiler. De bygger naturligtvis på generaliseringar, men är ändå ett stort stöd i diskussionen kring vilken effekt olika ledarbeteenden har, när de kommer till sin rätt och när de fungerar dåligt. Bland annat beskriver de Den osynliga chefen, Idésprutan, Kompisen, Byråkraten, Trädgårdsmästaren, Förvaltaren, Entreprenören och Den integrerade chefen.

Farax har idag en gedigen databas med över 330.000 skattningar av ledarbeteende. Vi har stor erfarenhet av hur den svenska chefen ser på sig själv och även hur hans/hennes omgivning uppfattar honom/henne.

Här följer några exempel på Farax Ledartyper:

Osynliga ledarprofil

Den osynliga chefen å andra sidan är varken förändringsorienterad, relationsorienterad eller relationsorienterad. Han/hon har blivit chef utan att ha förutsättningar att klara av det. Denna chef tar inte sin ledarroll utan avlastar istället medarbetarna och gör deras arbete. Han/hon ser inte sin egen betydelse för om arbetet ska resultera i framgång eller misslyckande. Varken chefen själv eller medarbetarna mår bra av en sådan situation.

Idesprutan ledarprofil

Idésprutan  är förändringsorienterad. Denna chef ägnar sig gärna åt brainstorming och vill hela tiden hitta nya sätt att utveckla verksamheten. Idésprutan startar massor av projekt, men slutför dem sällan. Han/hon saknar förmåga att skapa ordning och struktur och förankrar inte heller sina idéer hos personalen. Denna chef skapar mycket stress för medarbetarna. Han/hon är ofta själv överstimulerad av sin egen kreativitet och låter livet bestå av ett arbetsrelaterat projekt. Dygnets alla timmar handlar om att förverkliga en dröm på jobbet.

Kompischefen ledarprofil

Kompisen är relationsorienterad. Han/hon vill vara omtyckt av sin personal och är rädd för att fatta beslut som inte uppfattas positivt av t.ex medarbetarna. Detta leder till att kompischefen inte ställer några krav. Trots att kompischefens största önskan är att vara omtyckt skapar denna chefstyp väldigt dålig trivsel i sin arbetsgrupp. Många nya chefer är ”kompisar” i början av sin chefskarriär. De är osäkra på sin ledarroll och har svårt att lösa konflikter.

byråkraten ledarprofil.png

Byråkraten är strukturorienterad. Han/hon vill styra i detalj och har ett stort behov att kontrollera att saker och ting sköts på rätt sätt. Byråkraten är noga med formalia och är rädd för att göra fel. Det är en traditionell ledare som har svårt att förändra sig. Han/hon är ofta osäker i sin roll som ledare och vågar inte ”ta ut svängarna” i sitt ledarskap. Byråkraten skapar stress i sin omgivning eftersom han/hon inte ger utrymme för människor att utvecklas.

trädgårdsmästarten ledarprofil.png

Trädgårdsmästaren är både förändrings- och relationsorienterad. Han/hon är ofta visionär och ger sig gärna ut på korståg för sina idéer. Trädgårdsmästaren är duktig på att inspirera och skapa engagemang hos sin personal. Han/hon förankrar sina idéer hos de anställda, ger dem ansvaret och gör dem till opinionsbildare för saken. Trädgårdsmästaren är bra i utvecklingssituationer, i kunskapsintensiva verksamheter och när det finns pengar till utveckling. En svaghet brukar dock var att han/hon saknar hårda nypor. Han/hon är omtyckt och skapar sällan negativ stress. Däremot kan trädgårdsmästaren skapa positiv överstimulans som kan leda till att medarbetarna blir utarbetade. Trädgårdsmästaren har ofta svårt att sätta gränser för sig själv och andra.

Förvaltaren ledarprofil

Förvaltaren är struktur- och relationsorienterad. Denna chef jobbar inte med förändring eller nytänkande, utan agerar inom ramen för organisationen. Förvaltaren har god hand om människor och detta är en mycket bra chef för effektivitet, strukturer, rutiner och arbetssätt – när det gäller att göra samma saker om och om igen. Förvaltaren är målorienterad och ansvarstagande. Denna chef anses vara effektiv, är omtyckt och skapar inte stress för sin omgivning.

Entrpenören ledarprofil

Entreprenören är förändrings- och strukturorienterad. Han/hon är en chef med stora visioner, men till skillnad från trädgårdsmästaren saknar denna chef engagemang för människor. Entreprenören fokuserar på produkter och pengar och har varken tid eller intresse för medarbetarna. I stora organisationer jobbar entreprenörerna ofta med uppgifter som uppfattas som negativt förändringsarbete. Entreprenören är effektiv i att förändra och uppnå mål, men han/hon kör över folk och skapar stress och negativa känslor hos medarbetarna. Entreprenören delar ofta sin omgivning i två delar; de som ser honom/henne som en förebild och de som starkt ogillar honom/henne.

Ledartyper Farax 360

 

Den integrerade eller kompletta chefen är orienterad mot samtliga tre dimensionerna; förändring, struktur och relation. Det är en sådan chef som över tid har förmåga att hantera alla krav som verksamheten ställer. Den integrerade chefen styr sin enhet utifrån en tydlig vision och har ett starkt engagemang för verksamhetens kärna. Vidare bygger han/hon en uthållig organisation, stöttar medarbetarna och medarbetarskapet och utvecklar verksamhet och organisation med måluppfyllelse i fokus.