Farax 360° Profil

Farax 360° tar sin utgångspunkt i nordiska ledarskapet och den ledarkultur som råder i vår region. Våra teorier är väl förankrade i vetenskap och empiri. Under dom senaste 20 åren har Farax 360° process varit med vid ett stort antal ledarutvecklingar, ledarprogram m. m, vilket gör Farax 360° till Sveriges i särklass mest använda 360° verktyg.

 

Hur andra ser på mig och mitt ledarskap och på de resultat jag åstadkommer i min verksamhet är avgörande komponenter i en ledares fortsatta utveckling. Utan den återkoppling som fås i samspelet med omgivningen är det svårt att utvecklas och att bli en bättre chef och ledare. Detta är utgångspunkten i Farax 360°. Med Farax 360° får ledaren sitt ledarskap belyst ur ett 360 graders perspektiv.

 

Feedbacken ger en tydlig bild av det individuella ledarskapet, men också en av effektiviteten och prestandan i ledaren enhet. Vad är bra och vad behöver utvecklas.

 

Hur andra ser på mig och mitt ledarskap och resultatet i verksamheten. Med en 360° profiler ges möjlighet till att bli en bättre chef och ledare, med fokus på verksamheten. Ditt ledarskap blir belyst i 360 graders perspektiv, feedback ger tydlighet, vad är bra och vad behöver utvecklas? Leder till ökad självmedvetenhet.
Processen skapar även möjlighet att göra en ledaranalys där vi aggregera ledarna till en övergripande nivå, med fokus på var vi befinner oss och vart vi är på väg.

Innehåll i en Farax 360° ledarprofil

 

  • Index över nuläge och förväntat läge i de tre ledarskapsdimensionerna av ledarskapet – struktur, förändring och relationer.
  • Fördjupning i respektive områdena av det personliga ledarbeteendet, belyst utifrån ex. överordnad chef, medarbetare, kollegor och underordnade chefer.
  • Analys av verksamhetens effektivitet belyst utifrån ex. överordnad chef, medarbetare, kollegor och underordnade chefer.
  • En samlad bild över upplevda styrkor i ledarskapet, utvecklingsområden, styrkor i verksamheten och vilka behov av verksamhetsförbättringar respektive mottagargrupp besitter.

Vår Farax 360° är en faktabaserad och kvalitetssäkrad process som skapar mätbara effekter och är alltid kopplad till verksamhetens mål och strategier.

CPE-modellen-Change, Procuctionand Employees en interagerad modell av ledarskap
Den visar tre dimensioner av ledarskap, som alla på olika sätt har påverkan på verksamheten effektivitet och framgång.  

Förändringsinriktade ledare förmedlar visioner om framtiden, diskuterar gärna nya idéer och uppmuntrar till nytänkande. De startar och driver förändringsprocesser, experimenterar och är orädda. Denna chefstyp är bra för verksamheten ur effektivitetssynpunkt, med en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och måluppfyllelse.

Struktur- och uppgiftsinriktade ledare
är skickliga på att styra verksamheten. De ger klara och tydliga besked om mål, ansvar och befogenheter. De är duktiga på att planera, kontrollera och följa upp. Denna chefstyp uppfattas som pålitlig och är på många sätt avgörande för måluppfyllelsen och resursutnyttjandet i organisationen.

Relationsinriktade ledare har fokus på relationen med medarbetarna. Ledarskapet kännetecknas av öppenhet, förtroende och delegering, där teamwork och samarbete är högt prioriterat. Den relationsinriktade ledarens beteende är avgörande för medarbetarnas engagemang och prestationer

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!