Vetenskap och forskning

Farax 360 är baserad på en solid vetenskaplig grund

Till grund för Farax 360 ligger PhD Jouko Arvonens och Professor Göran Ekvalls forskning kring ledarbeteenden. Här slår de bl a fast att det finns tre dominerande ledarsilar, eller snarare tre dimensioner av ledarskap, som alla på olika sätt har stor påverkan på verksamheten och en direkt koppling till hur väl ditt företag uppfyller sina mål.

 

Farax 360 visar bl a att ledarens beteende och påverkan på din organisation beror på vilken huvudsaklig profil han eller hon har.

 

Förändringsinriktade ledare förmedlar visioner om framtiden, diskuterar gärna nya idéer och uppmuntrar till nytänkande. De startar och driver förändringsprocesser, experimenterar och är orädda. Denna chefstyp är bra för verksamheten ur effektivitetssynpunkt, med en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och måluppfyllelse.

 

Struktur- och uppgiftsinriktade ledare är skickliga på att styra verksamheten. De ger klara och tydliga besked om mål, ansvar och befogenheter. De är duktiga på att planera, kontrollera och följa upp. Denna chefstyp uppfattas som pålitlig och är på många sätt avgörande för måluppfyllelsen och resursutnyttjandet i organisationen.

 

Relationsinriktade ledare har fokus på relationen med medarbetarna. Ledarskapet kännetecknas av öppenhet, förtroende och delegering, där teamwork och samarbete är högt prioriterat. Den relationsinriktade ledarens beteende är avgörande för medarbetarnas engagemang och prestationer.

 

CPE-modellen har fått stort internationellt genomslag, inte minst inom ledarskapsforskningen. Sedan Jouko Arvonen omsatte teorin i Farax 360 har den dessutom använts i hundratals chefsutvecklingsuppdrag runt om i världen.

 

I grunden handlar Farax 360 om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartlägger vi deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger dig också värdefull information om organisationens totala ledarsituation, som kan ligga till grund för ledarstrategiska diskussioner och beslut kring chefernas kompetensutveckling och karriärplanering.

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!