Case: Uppsala Kommun

”Farax betyder kontinuitet och större möjlighet till hållbar utveckling.”

Genom Farax 360° har vi kunnat upptäcka gap i form av organisations- och kompetensutvecklingsbehov och utifrån det vidta olika utbildningsinsatser och andra aktiviteter. Farax har också bidragit till att vi kunnat utvärdera och följa upp verksamheten på ett tydligare sätt.

 

Många chefer som deltar i Faraxprocessen upplever att återkopplingssamtalen med Faraxkonsulten är givande. De beskriver det som en möjlighet till reflektion på sitt ledarskap, bidrar till ökad självinsikt och att det ger en tydlig bild av ledarrollen. Farax visar på både styrkor och utvecklingsbehov i det egna ledarskapet.

 

Vi ser även att Dialogträningen utgör en betydelsefull insats. Den har visat på vikten av feedback. Detta har gett metoder och verktyg för att förbereda samtalet med underställda chefer. Vi har också genomfört ett antal workshops där chefer samlats för att få stöd i att förbereda sig inför samtal med överordnad chef och återrapportering till medarbetarna. Vi har en intern ledarcoach som en tid efter samtalet med överordnad chef ger coaching via telefon med fokus på handlingsplanen – det har varit mycket uppskattat!

 

Vi jobbar aktivt med att knyta HR-funktionen nära Faraxprocessens olika delar. I syfte att HR-chefer och strateger ska vara med i arbetet som kommer efter Farax. Både som allmänt stöd vid behov men också vid aktiviteter och insatser som anordnas utifrån behov som visar sig. Eftersom Farax har fokus på både den individuella utvecklingen och utvecklingen av verksamheten blir behoven synliga utifrån båda perspektiven. Och inte bara behov av utveckling utan också styrkor och saker att fortsätta arbeta med eller upprätthålla.

 

Det känns bra att det redan när avtalet med Farax blev klart så visste vi att varje chef ska göra Farax två gånger. Det innebär att vi under en 5-årsperiod kommer att arbeta med Farax och betyder kontinuitet och större möjlighet till hållbar utveckling.

Referens

Kerstin Kallin Nilsson

Titel

Utvecklingsledare, Uppsala Kommun