Farax 360° Process

Processen inleds med att ledarens omgivning ger feedback på både ledarens beteende och enhetens effektivitet. All feedback sammanställs i en individuell Farax 360° ledarprofil. Resultatet återkopplas till ledaren i samtal med en licensierad konsult.

 

Profilen används därefter till att skapa en kraftfull utvecklingsplan med utvecklingsmål som formuleras tillsammans med ledaren och förankras hos överordnad chef.

Ledaranalysen består av en sammanställning av samtliga ledares profiler som aggregeras till grupp eller organisationsnivå. Här ges svar på bl a följande:

 

  • Vad utmärker det samlade ledarskapet?
  • Vilka styrkor och svagheter finns?
  • Vilka är dom samlade utvecklingsbehoven?
  • Har vi rätt ledare i förhållande till var vi är på väg?

 

Utifrån det individuella utvecklingsplanerna och den samlade ledaranalysen kan nu utvecklingsinsatser planeras och genomföras. Utvecklingsinsatserna kan antingen göras generella eller anpassas efter individuella ledare eller grupper av ledare med likartade utvecklingsbehov.

 

Efter 18-24 månader förs en uppföljande Farax 360 och effekterna av process och utvecklingsinsatser analyseras.

 

Farax 360 processen handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för dialog om utveckling av både det individuella ledarskapet och den verksamheten ledaren är ansvarig för. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger dig också värdefull information om organisationens totala ledarsituation, som kan ligga till grund för ledarstrategiska diskussioner och beslut kring organisationens strategi för kompetensutveckling

 

Farax 360° vilar på PhD Jouko Arvonens och Professor Göran Ekvalls forskning kring ledarbeteenden. Verksamhetens effektivitet påverkas av vilken huvudsaklig ledarprofil och inriktning han eller hon har.

 

Kvalité och en kvalitésäkrad process
Farax 360 och Farax 360° har hög validitet och reliabilitet, mäter det som är relevant i ledarskapet med en metod som har hög tillförlitlighet (Arvonen och Frantsi, 2005). För är det viktigt att Farax 360 vilar på en stark och solid vetenskaplig grund. Arvonens forskning resulterade i den kända ledarskapsteorin – CPE-teorin, som fått stort internationellt genomslag vid fortsatta ledarskapsforskning. Jouko Arvonen omsatte CPE-teorin till CPE – modellen (Arvonen, 2002, 2005). Modellen utvecklades till en mätmetod, metod gavs namnet Farax 360 (Arvonen och Frantsi, 2005).

Farax 360 ledarprofil – utvecklades från CPE
Fördelen med att använda Farax 360 framför andra metoder och verktyg, att den tar sin utgångspunkt i en solid och gedigen forskning och med över 40 000 chefer som har varit del i en Farax 360 process, vilken gör den till en en evidensbaserad och välbeprövad metod, som ger påvisbara och mätbara resultat och som fungerar i praktiken i olika branscher, verksamheter och organisationer, med chefer i olika roller, egenskaper och inriktning.

 

CPE-modellen-Change, Procuctionand Employees en interagerad modell av ledarskap
Den visar tre dimensioner av ledarskap, som alla på olika sätt har påverkan på verksamheten effektivitet och framgång.  

Förändringsinriktade ledare förmedlar visioner om framtiden, diskuterar gärna nya idéer och uppmuntrar till nytänkande. De startar och driver förändringsprocesser, experimenterar och är orädda. Denna chefstyp är bra för verksamheten ur effektivitetssynpunkt, med en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och måluppfyllelse.

Struktur- och uppgiftsinriktade ledare
är skickliga på att styra verksamheten. De ger klara och tydliga besked om mål, ansvar och befogenheter. De är duktiga på att planera, kontrollera och följa upp. Denna chefstyp uppfattas som pålitlig och är på många sätt avgörande för måluppfyllelsen och resursutnyttjandet i organisationen.

Relationsinriktade ledare har fokus på relationen med medarbetarna. Ledarskapet kännetecknas av öppenhet, förtroende och delegering, där teamwork och samarbete är högt prioriterat. Den relationsinriktade ledarens beteende är avgörande för medarbetarnas engagemang och prestationer

Farax 360° processen innehåller alltid en Farax 360° ledarprofil som bas

Företag och organisationer kan välja en hel Farax 360° processen eller delar. Läs mer om fördjupning om Farax 360° Profiler, Farax 360° Förstudie, Farax 360° Ledaranalys och Farax 360° Process.

 

Vetenskapliga artiklar och artiklar kopplade till Farax 360°.  >> Läs mer!

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!