Farax 360° Förstudie

Farax 360° förstudie kan användas som pilotprojekt eller för att få en överblick och nuläget på organisationens ledarskap över Vilka styrkor, svagheter och utvecklingsområden som finns på individ och gruppnivå?

 

Förstudien ger dig en god bild av hur en Farax 360° process fungerar i praktiken och vilka resultat du kan förvänta dig av ett fullskaligt ledarutvecklingsprojekt baserat på Farax verktyg och metoder.

Upplägg och innehåll

 

 • Uppstartsmöte med deltagande chefer
 • 360 ledaranalys på 5 ledare
 • Individuellt återkopplingssamtal
 • Individuell handlingsplan baserad på resultat från ledaranalysen
 • Aggregerad Farax 360 grupprapport
 • Presentation av Farax 360 grupprapport
 • Gemensam utvärdering och överlämning inkl. våra slutsatser till organisationen (uppdragsgivaren)

 

En styrgrupp med representanter från beställare och från oss som konsulter sätts med fördel samman från start.

Förstudien inkl. Farax 360° grupprapport visar gruppens samlade ledarskap

 

 • Egenskaper och beteenden som utmärker gruppen
 • Gruppens styrkor, svagheter och utvecklingsområden
 • Starkt respektive svagt ledarskap
 • Utvecklingspotential i gruppen
 • Utvecklingsinsatser som är lämpliga på kort- och långsiktiga utvecklingsinsatser

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!